Kalendarium

Sobota, 2021-05-08

Imieniny: Kornela, Lizy

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 83690
  • Do końca roku: 237 dni
  • Do wakacji: 48 dni

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

 

Zespół Przedszkoli w Obornikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4

kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie

dostępności ma zastosowanie do strony: http://slonecznyswiat.szkolnastrona.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

 

Zespół Przedszkoli w Obornikach

ul. Młyńska 2b

64-600 Oborniki

tel.: 61 29 60 428

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-26.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji

mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,

  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób

    zgodny z zasadami dostępności;

 

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono: 2020-06-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Pawlik, adres poczty

elektronicznej: przedszkolenr2@gmailcom. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 61 29 60 428. Tą samą drogą

można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich

elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie

niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej

żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę

otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej

informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja

żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie

dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy

podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie

możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub

aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać cztery stopnie (nie jest dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi

otwierane ręcznie.

2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych

stref kontroli.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. W odległości 15 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób

niepełnosprawnych.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.